Πρόγραμμα σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών του Κέντρου είναι εναρμονισμένο με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την εκμάθηση ξένων γλωσσών. Βάσει του πλαισίου υπάρχουν 6 επίπεδα γνώσης σε κάθε ξένη γλώσσα: Α1,Α2,Β1,Β2,C1,C2. Η γνώση της γλώσσας κατατάσσεται πλέον σε αυτά τα επίπεδα και από τον ΑΣΕΠ. Κάθε επίπεδο περιγράφει ικανότητες και δεξιότητες που ο μαθητής θα πρέπει να διαθέτει στον χειρισμό της ξένης γλώσσας πριν προαχθεί σε ανώτερο επίπεδο. Στο Κέντρο μας, βάσει αυτών των ικανοτήτων και δεξιοτήτων αξιολογείται κάθε μαθητής, ώστε να καταταχθεί σε τμήμα κατάλληλου επιπέδου.