Τεχνολογία και μάθηση

 Οι εξετάσεις ξένων γλωσσών εναρμονίζονται με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο. Δεν αξιολογούν την προσπάθεια του υποψηφίου να απομνημονεύσει κάποια στοιχεία λεξιλογίου ή γραμματικής. Αντιθέτως, η επιτυχία κρίνεται στην ικανότητα του υποψηφίου να χειρίζεται την γνώση που έχει αποκομίσει πάνω στην γλώσσα. Το Κέντρο ενισχύει αυτή την ικανότητα των μαθητών με την χρήση μοντέρνων, διαδραστικών, διδακτικών τεχνολογιών. Παράλληλα, τα εργαλεία αυτά εντείνουν την δημιουργικότητα των παιδιών και προάγουν την θέλησή τους για μάθηση. Διαδραστικοί πίνακες, e-books (διαδραστικά ηλεκτρονικά βιβλία), υλικό από το διαδίκτυο βοηθούν σημαντικά την καθημερινή εξάσκηση με την γλώσσα χωρίς να μετατρέπουν την διαδικασία της μάθησης σε αγγαρεία. Επιπλέον, με το διαδικτυακή τάξη (e-class) υποστηρίζουμε τον μαθητή στο σπίτι και του παρέχουμε επιπλέον υλικό εξάσκησης. Αυτά τα εργαλεία είναι αναπόσπαστο κομμάτι των σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων που εφαρμόζουμε.