Επιτυχίες

Τι λένε οι μαθητές μας για τις επιτυχίες τους...που γίνονται και δικές μας;

 

"At FRODI.GR I had three amazing years. My teachers helped me to learn a lot about English and pass the Lower Examinations. I wish the best to my teachers.

Elias Petropoulos

 

"Στο FRODI.GR είχα τρία εκπληκτικά χρόνια. Οι δασκάλες μου με βοήθησαν να μάθω πολλά για την Αγγλική γλώσσα και να περάσω τις εξετάσεις του Lower. Εύχομαι ότι καλύτερο στις δασκάλες μου.

 

Ηλίας Πετρόπουλος


"It was the most helpful lesson I have ever had. What was really great for me, was the fact that I had access to a great variety of books, CDs, Grammar books and everything needed to help me with my studies. Additionally to this, my teacher showed real interest about my questions and was always willing to answer then.

As for the FRODI.GR as a building it was colorful, cozy, well organized and equipped as it should.
 

Konstantina Dimara

P.S: I hope I haven’t been such a big trouble… 
Thank you for everything. I am really glad that I chose you to prepare me for the Proficiency exams."


 

 

Ήταν τα πιο εποικοδομητικά μαθήματα που είχα ποτέ. Το πιο σπουδαίο για μένα, ήταν το γεγονός ότι είχα πρόσβαση σε μια πληθώρα βιβλίων, CD, βιβλίων γραμματικής, και οτιδήποτε χρειάζονταν για να βοηθηθώ στις σπουδές μου. Επιπλέον, η δασκάλα μου έδειξε πραγματικό ενδιαφέρον για τις ερωτήσεις μου και ήταν πάντα πρόθυμη να τις απαντήσει.

Όσο για το κτίριο του FRODI.GR είναι πολύχρωμο, φιλόξενο, οργανωμένο και εξοπλισμένο όπως θα έπρεπε.

Κωνσταντίνα Δημαρά

Υ.Γ: Ελπίζω να μην ήμουν τόσο μεγάλος μπελάς…

Ευχαριστώ για όλα. Είμαι πραγματικά χαρούμενη που επέλεξα εσάς για την προετοιμασία μου για τις εξετάσεις του Proficiency.

 


 

"I followed a 7-month course (2010-2011) at FRODI.GR, which resulted in me taking the Lower. I admit it was a very demanding and intensive course, however, nice as an experience. I am grateful to my teacher and my classmates. I'm very happy because I feel confident to speak English and I want to continue developing my English with FRODI.GR".

Thanks Elzbieta,

Voula P.

 

"Παρακολούθησα ένα 7-μηνιαίο πρόγραμμα μαθημάτων (2010-2011) στο FRODI.GR, το οποίο οδήγησε στο να πάρω το Lower. Παραδέχομαι ότι ήταν ένα απαιτητικό και εντατικό πρόγραμμα, μολονότι ήταν μία ευχάριστη εμπειρία. Οφείλω πολλά στη δασκάλα και τους συμμαθητές μου. Είμαι χαρούμενη γιατί νιώθω σιγουριά όταν μιλώ Αγγλικά και θέλω να συνεχίσω να καλλιεργώ τα Αγγλικά μου στο FRODI.GR".

Ευχαριστώ Ελζμπιέτα,

Βούλα Π.

 


 

"I am so glad to have taken the Lower only in seven months! It is a great tool for my work, I feel more confident and finally I can communicate with other people in English, as well as read and write. The knowledge of a new language makes me feel stronger. I would like to continue my studies. It was a difficult period, but with the great results from the Lower I have forgotten the difficulties and I want to be in my class this year, too".


Thank you Elzbieta for teaching me,

Γεωργία Β.

 

"Χαίρομαι πολύ που πήρα το Lower μόνο σε επτά μήνες! Είναι ένα σπουδαίο εργαλείο για τη δουλειά μου, νιώθω σίγουρη και επιτέλους μπορώ να επικοινωνήσω νε άλλους ανθρώπου στα Αγγλικά, καθώς και να διαβάζω και να γράφω. Η γνώση μιας νέας γλώσσας με κάνει να νιώθω δυνατότερη. Θα ήθελα να συνεχίσω τις σπουδές μου. Ήταν μία δύσκολη περίοδος, αλλά με τα σπουδαία αποτελέσματα του Lower ξέχασα τις δυσκολίες και θέλω να επιστρέψω στην τάξη μου και αυτή τη χρονιά."

Ευχαριστώ Ελζμπιέτα που με δίδασκεις,

Γεωργία Β.